Thứ hai 18/06/2018 20:23
thu tuong muon ha noi duoc nhac den voi cau ha noi khong voi khong xong

Thủ tướng muốn Hà Nội được nhắc đến với câu “Hà Nội, không vội không xong”

"Hà Nội đã khác, sắp hết câu hay nói: "Hà Nội không vội được đâu" và sẽ thành câu "Hà Nội, không vội không xong”"