Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 47, phát hành thứ Ba ngày 23/2/2021

10:08 | 22/02/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 47 có những bài tiêu biểu: ^ Lá cờ Tổ quốc và Hành trình “Mùa Xuân từ những giếng dầu” ^ Dự án trọng điểm Nhà nước Khí Nam Côn Sơn ^ Nền tảng văn hóa là động lực đưa BSR vượt qua “bão kép” ^ Dấu ấn từ chương trình an sinh xã hội PVOIL