[PetroTimesTV] PVEP - 15 năm vươn mình phát triển

10:47 | 27/05/2022

|
Lịch sử Ngành Dầu khí Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhận công lao to lớn của những người làm công tác tìm kiếm - thăm dò dầu khí, bởi chính họ là những người tiên phong trong công cuộc tìm kiếm ra các mỏ dầu khí và khơi dậy từ sâu thẳm lòng đất nguồn tài nguyên quý giá này.