Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Những việc cần thực hiện khi tham gia lao động tại CHXD PVOIL

06:48 | 23/11/2021

|
Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi" của Đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).

Tên tác phẩm: Những việc cần thực hiện khi tham gia lao động tại CHXD PVOIL

Đơn vị: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)

Người đại diện: Võ Đình Hòa - Phó Bí thư Đoàn PVOIL